Master Marketing

REGULAMIN MASTERMARKETING:

1. Postanowienia ogólne

Stronami umowy sprzedaży poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.mastermarketing.pl są:

            Artur Żądło, Karolina Balion prowadzący spółkę LTD pod firmą Mastermarketing A&K LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby i adres do korespondencji: 27 Old Gloucester Street WC1N 3AX London, United Kingdom) wpisana do Rejestru pod numerem VAT ID: 2417601018 zwany dalej Sprzedającym oraz każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwana Użytkownikiem.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, a Sprzedającym.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

            Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy jego korzystaniu, a także do poszanowania dóbr osobistych Administratorów Serwisu, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.

Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, posługiwania się nim oraz posiadania programów koniecznych do korzystania z zakupionych produktów.

Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są usługami świadczonymi drogą elektroniczną.

Zdjęcia umieszczanych Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

2. Definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mastermarketing.pl, oraz wszystkie informację dostępne na stronie.
 2. Konsument/Kupujący – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Administracja Serwisu/Sprzedawca – Osoby/a odpowiedzialne/a za aktualizację i utrzymywanie serwisu.
 4. Treść Serwisu – Informacje i zarządzenia ogólnodostępne na stronie serwisu.
 5. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści, a także osoba, która dokonuje zakupu przedmiotu wymienionego w ofercie witryny.
 6. Administrator Danych – osoba fizyczna przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową.
 7. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

3. Produkt sprzedaży / Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Za pośrednictwem Sklepu www.mastermarketing.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną: Umożliwienie składania Zamówień, Koszyk, Założenie i utrzymywanie Konta.
 • Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne czyli produkty w formacie ebook,audio,video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi. Bądź usługi wykonywane multimedialnie i dostarczane w formacie jpg, png, raw, 3GP, ASF, AVI, VCD, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, M2TS2, WMV, RAR, ZIP.
 • Produkt elektroniczny w formacie ebook,audio,video pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi, bądź usługi wykonywane multimedialne w formacie jpg, png, raw, 3GP, ASF, AVI, VCD, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, M2TS2, WMV, RAR, ZIP są dostarczane przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

4 . Zamówienia:

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 • Za kompletne złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
 • W celu złożenia zamówienia, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. wybrać adres dostawy (adres e-mail) oraz sposób płatności i kliknąć ikonę „Potwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny wybranych pozycji oraz odbioru zamówionych Produktów.
 • Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny, poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 • Sprzedający przewiduje możliwość umieszczenia w Serwisie promocyjnych ofert sprzedaży produktów. Promocyjne oferty sprzedaży wystawiane są okresowo, ilość i asortyment produktów w sprzedaży promocyjnej zależna jest od Sprzedającego. Liczba produktów w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona.
 • Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i obejmują wszystkie ich składniki (VAT, podatki). Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
 • Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 do 10 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.
 • Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Kupującego w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

5. Płatności i wysyłka

 1. W witrynie www.mastermarketing.pl, masz możliwość wyboru spośród wielu metod płatności.

Szybkie płatności internetowe: płatność za zamówiony produkt dokonuje się za pośrednictwem serwisu DotPay.

Szybkie Transfery – W serwisie Dotpay można dokonać transakcji następującymi przelewami transferowymi:

1) E-przelewy

2) Płatności kartami Płatniczymi: Dokonując płatności w serwisie Dotpay, mają Państwo możliwość wyboru płatności kartami płatniczymi (karty debetowe, karty kredytowe, karty obciążeniowe, karty przepłacone)

3) Płatności gotówkowe: Dzięki takiemu rozwiązaniu, kupujący może np. wygenerować pocztowy druk przelewu i opłacić go w dowolnej placówce Poczty/banku. W skład płatności gotówkowych oferowanych przez Dotpay wchodzą m.in.:(Przelew/Przekaz, Zapłać w Żabce i we Freshmarket, VIA – Moje Rachunki, Kantor Polski).

 • Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości cen towaru.
 • Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez zewnętrznego usługodawcę.
 • Dokonując zakupów w Serwisie www.mastermarketing.pl, nie ponosisz kosztów wysyłki. Dostarczenie produktów cyfrowych odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.
 • Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.

6. Odstąpienie od umowy:

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.
 • Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o nie wykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
 • Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zleconego zamówienia, jeśli na podstawie okoliczności, wynika że:
 • Zakupiony przedmiot może zostać wykorzystany niezgodnie z obowiązującym prawem bądź na szkodę serwisu
 • Użytkownik może wykorzystać zakupiony przedmiot do celów, które przyniosą mu korzyści materialne bez wcześniejszego uzgodnienia z Administracją serwisu
 • Przedmiot zakupu może zostać użyty przez Użytkownika na szkodę administracji serwisu, bądź innych użytkowników
 • Przedmiot zakupu może zostać odpłatnie udostępniony osobom trzecim
 • Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów elektronicznych z przyczyn leżących po jego stronie, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupiony produkt zostanie oznaczona jako SPAM lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 • Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza/źródła do zakupionego produktu innym osobom.
 • W przypadku prawidłowego pobrania pliku, materiału wideo w dowolnym dostępnym na Serwisie formacie, uważa się zamówienie za zrealizowane.

7. Reklamacje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących działania Serwisu, Kupujący może zgłaszać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: photomaster.kontakt@gmail.com.
 • Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, datę otrzymanej wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację zamówienia, dokładny opis i powód reklamacji a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja nr. zamówienia”.
 • Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty e-mail składającego reklamację.

8. Dane osobowe i pliki cookies

Dostępne w zakładce Polityka Prywatności pod linkiem:

Polityka Prywatności

9. Ograniczenia w użytkowaniu i ochrona praw autorskich:

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszystkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Administratora Serwisu.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov, 3GP, ASF, AVI, VCD, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, M2TS2, WMV, RAR, ZIP, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 • Wszelkie treści, nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu w zakładce BLOG, odpłatnie lub nieodpłatnie, stanowią własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie ich twórców oraz zawierają proponowane rozwiązania w konkretnych, opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z tychże treści i produktów zamieszczonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Użytkownik zobowiązuje się zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych przez niego produktach oraz tego, iż nie będzie ich: rozpowszechniać, sprzedawać, oddawać, zamieniać, przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą, modyfikować, udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie, przerabiać, publikować, zamieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku.
 • Użytkownik zobowiązuje się również, że z otrzymanych treści/produktów, nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich.

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, odwoływania ofert, występujących promocji oraz do zmian cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym warunków umów zawartych przed dokonaniem zmian.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników, dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administracja Serwisu uzna, że odpowiedzi na te treści warte są opublikowania, w celu pomocy innym.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021 r.
 • Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Kupującemu, na rzecz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma możliwość w każdej chwili jego pozyskania i ponownego odtwarzania.
 • Zamieszczony regulamin jest chroniony prawem autorskim. Zabronione jest jego kopiowanie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody Administratora witryny.

11. W przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy przy kontakcie bądź przy składaniu zamówienia w miejscu więcej informacji: o takową informację. Faktura będzie podesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Życzymy udanej edukacji!

Zespół

@Mastermarketing Agency